Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Wielka Wieś Zarządzeniem Nr 36/O/2018 z dnia 10 maja 2018 roku ogłasza konkurs na stanowisko:
1) Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi z Oddziałem Zamiejscowym
w Białym Kościele, 32-089 Wielka Wieś, ul. Szkolna 3;
2) Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czajowicach, 32-089 Czajowice,
ul. Dworska 9.


I. Wymagania wobec kandydata:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597), tj.:
1) posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy: magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
5) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
8) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn.zm.),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
12) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w Ustawie z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455; z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60);
2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej oraz spełnia wymagania określone
w części I pkt 1 ppkt 3-12.
3. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konferencji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymogi określone w części I, pkt 1, ppkt 3, 6, 7, 9, 11 i 12.
4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić też:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
II. Oferta osoby przystępującej do konkursu i termin jej składania
1. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej, której dotyczy oferta;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 roku o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455; z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca;
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311);
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawy
z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 roku;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1189 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
16) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora danego przedszkola.
2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być przez niego własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii powinny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, wraz z datą składania oświadczenia.
3. Zaświadczenie lekarskie powinno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2067).
4. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ...........................................................................................................” w terminie wpływu do dnia 30 maja 2018 roku, tj. do środy do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1; 32-085 Szyce lub na adres:


Urząd Gminy Wielka Wieś
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce
5. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Wieś
w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Informacja w przypadku, o którym mowa w pkt 5 może być przekazana w postaci elektronicznej.
8. Kandydat zgłasza się na postępowanie konkursowe z dokumentem tożsamości.
III. Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 24, ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych kandydata jest Wójt Gminy Wielka Wieś z siedzibą Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce;
2) dane osobowe kandydata przetwarzane będą tylko w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora danej placówki oświatowej i nie będą udostępniane innym podmiotom;
3) kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych;
4) podanie danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne.
2. Bliższych informacji udziela Referat Zarządzania Oświatą w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce, telefon 12/419-17-01 w. 118.

2018-05-11