Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

S. 2110.1.2014.KS; Wielka Wieś, dnia 30 lipca 2014 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i geodezji.

Wójt Gminy Wielka Wieś informuje o częściowym rozstrzygnięciu II etapu konkursu wśród kandydatów, chcących podjąć pracę w Urzędzie Gminy Wielka Wieś z siedzibą 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, na stanowisku urzędniczym w referacie gospodarki komunalnej ochrony środowiska i geodezji.
W wyniku przeprowadzonego pisemnego testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniono dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższy lecz identyczny wynik, są to:

  • Chmielarczyk Piotr zamieszkały w Krakowie
  • Żurek Klaudia zamieszkała w Jerzmanowicach.

W związku z zaistniałą sytuacją w/w kandydaci zostaną poproszeni przez Wójta Gminy na kolejną rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12 sierpnia 2014 r. w celu wyłonienia jednej osoby wykazującej się najlepszą znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmować na w/w stanowisku.
Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wielka Wieś
32 – 089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Geodezji w Urzędzie Gminy Wielka Wieś – 1 etat.

1.Wymagania niezbędne:
1).Spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
2).Wykształcenie wyższe lub średnie; techniczne,
3).Doświadczenie zawodowe: staż pracy 3 lata dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie, w tym co najmniej 1 rok przy wykonywaniu podobnych czynności,

2. Wymagania dodatkowe:
1). Znajomość przepisów o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, o drogach publicznych, o ruchu drogowym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
2). Znajomość i umiejętność stosowania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3). Umiejętność interpretacji przepisów prawa normujących zakres działania na w/w stanowisku,
4). Umiejętność przeprowadzania rozmów z interesantami,
5). Umiejętność indywidualnej organizacji pracy,
6) Prawo jazdy kat. B oraz zgoda na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
7). Dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność na poziomie co najmniej podstawowym korzystania z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych ( z pakietu MS Office lub innych).

3. Cechy osobowe kandydata;
a) odporność na stres i działanie pod presją
b) umiejętność pracy w zespole,
c) komunikatywność,
d) kreatywność,
e) dyspozycyjność,
f) systematyczność,
g) umiejętność samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.

4. Zakres zadań;
a) prowadzenie spraw gospodarki pasem drogowym dróg na terenie gminy,
b) prowadzenie spraw: utrzymania czystości i porządku, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska,
c) prowadzenie spraw związanych z komunikacją publiczną,
d) prowadzenie spraw związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego,
e) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania budynkami komunalnymi,
f) przygotowanie decyzji administracyjnych, umów i innych dokumentów z zakresu działania na w/w stanowisku pracy,
g) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
h) bieżące śledzenie przepisów prawnych.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48,
c) wynagrodzenie; zgodnie z przepisami,
d) praca w biurze oraz w terenie.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

7. Wskazanie wymaganych dokumentów:
a) podpisane oświadczenie o chęci przystąpienia do postępowania konkursowego,
b) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wielka Wieś danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku,
c) podpisany życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem opisu dotychczasowej pracy zawodowej,
d) podpisany list motywacyjny,
e) kserokopię posiadanego dowodu tożsamości oraz numer PESEL,
f) podpisane oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i z pełni praw publicznych,
h) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
j) kopie dokumentów potwierdzające staż pracy,
k) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8.Pozostałe informacje:
1). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze”) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48; 32-089 Wielka Wieś - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2014 roku do godz. 15,30.
2). Ofertę można przesłać na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy,
3). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów - nie będą rozpatrywane.
4). Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielka Wieś.
5). W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista tych kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
6).Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wpisane w informacji o wynikach naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie.
7).Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz REGULAMINEM NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ wprowadzonym Zarządzeniem nr 74/2005 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 października 2005 r.
8). REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WIELKA WIEŚ opublikowany jest na stronie www.wielka-wies.pl oraz w BiP Gminy Wielka Wieś.
9). Osoby, którym w wyniku przeprowadzonego naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia są zobowiązane do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

2014-07-04