Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1” w zakresie ustaleń tekstowych planu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały XXXVII/400/2014 z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Modlniczka-1”, uchwalonego uchwałą Nr XII/53/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 759, poz. 5017), w zakresie ustaleń tekstowych w/w planu.

Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami zmiany planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Modlniczka1 WNIOSEK zm pl.rtf                 

Modlniczka1-ogłosz o przystąp 20-08-2014 Bip.pdf

2014-08-20