Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś w granicach obszaru „Modlnica-9”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielka Wieś uchwały XXXVII/399/2014 z dnia 06 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, uchwalonego uchwałą Nr XII/52/2007 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 4 września 2007 r., w granicach obszaru „Modlnica-9”.

Z uchwałą określającą granice terenu objętego ustaleniami zmiany studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, w terminie do dnia 11.09.2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wielka Wieś.

Modlnica9 WNIOSEK zm studium.rtf                 

Modlnica9-ogłosz o przystąp 20-08-2014 Bip1.pdf                 

2014-08-20