Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś,
dla obszaru „Wielka Wieś - 10”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XIV/157/2016 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 21 kwietnia 2016 r. – zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Wielka Wieś - 10”,

wraz z dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

w dniach od 07.02.2017 r. do 28.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś tj. Szyce Plac Wspólnoty 1, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek od godz. 730 do 1730, od wtorku do piątku od godz. 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2017 r.
Wójt Gminy Wielka Wieś

Załączniki

Pobierz wszystkie załączniki znajdujące się poniżej
2017-01-27