Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.,poz. 1118 z późn. zm.) - Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”, na stronie internetowej Gminy www.wielka-wies.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 6 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wielkiej Wsi, listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Wsi, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś lub w formie elektronicznej na adres: promocja@wielka-wies.pl.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Wielka Wieś. Opinie i uwagi organizacji złożone po upływie w/wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.

Załączniki:
1. Projekt uchwały „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” do konsultacji,
2. Formularz zgłaszania uwag

Tagi dla strony:

2015-11-06