Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - kultura, sport, oświata, bezpieczeństwo, ekologia, turystyka i pomoc społeczna

Zarządzenie Nr 14/O/2014 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy Wielka Wieś w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2014 rokuZARZĄDZENIE NR 4/O/2014 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku


Informacja

W związku z dużą ilością złożonych wniosków oraz licznymi brakami formalnymi ofert, Gmina Wielka Wieś informuje, iż rozstrzygnięcie nie nastąpi w planowanym terminie, tj. do 4 lutego 2014 roku. Nowy planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 12 luty 2014 roku.

__________________________________________________________________________________________________

Informacja o złożonych wnioskach


Komisja konkursowa informuje o złożonych wnioskach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku.

Do konkursu złożono terminowo 34 wnioski w tym:

• na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 30 000,00 zł.
Wpłynęło 9 ofert na łączną kwotę: 70 415,00 zł

• na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 25 000,00 zł.
Wpłynęło 15 ofert na łączną kwotę: 92 940,00 zł

• na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 20 000,00 zł.
Wpłynęły 4 oferty na kwotę 22 950,00 zł.

• na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 10 000,00 zł.
Wpłynęły 2 oferty na kwotę 9 000,00 zł.

• na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 7 000,00 zł
Wpłynęła 1 oferta na kwotę: 7 000,00 zł

• na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 5 000,00 zł
Wpłynęła 1 oferta na kwotę: 2 300,00 zł

• na zadania w zakresie pomocy społecznej:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 3 000,00 zł
Wpłynęły 2 oferty na kwotę 4 200,00 zł

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o konkursie

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ


na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/356/2013 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej oraz edukacji oświaty i wychowania w 2014 roku.

1.    Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Łączna, planowana w projekcie budżetu, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 30 000,00 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –  25 000,00 zł.
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 20 000,00 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 10 000,00 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 7 000,00 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 3 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.
3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.
4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać do dnia 24 stycznia 2014 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś
5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 4 lutego 2014 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.
6. W 2013 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 39 000,00 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu –  25 000,00 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 6 000,00 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
- na zadania w zakresie pomocy społecznej – 3 500,00 zł.
Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201.
2014-01-02