Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Małe granty 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz Uchwały XXXII/343/2017Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”


ogłasza


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji oświaty i wychowania, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa publicznego oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku.


1. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Łączna, planowana w projekcie budżetu, wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 45 000 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 40 000 zł.
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 30 000 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 20 000 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 15 000 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 10 000 zł.


2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy o finansach publicznych.


3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.


4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25) należy składać do dnia 24 stycznia 2018 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.


5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.


6. W 2017 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – 45 000 zł.
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 33 000 zł.
- na zadania w zakresie edukacji oświaty i wychowania – 25 000 zł.
- na zadania w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie – 18 000 zł.
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 15 000 zł.
- na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 5 000 zł.
- na zadania w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 5 000 zł.


Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 wew. 160.


Ogłoszenie


Zarządzenie Wójta Gminy


Regulamin konkursu


Wzór oferty


Wzór umowy


Wzór sprawozdania


Oświadczenia

2018-01-02