Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - Sport 2018

Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.


ogłasza


otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2018 roku.


1. Cele, rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
1. Przyznanie wsparcia będzie służyło realizacji celów publicznych, w szczególności:
- poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wielka Wieś do działalności sportowej;
- zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
- pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wielka Wieś poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
2. Rodzaje zadań, na które może zostać przyznane wsparcie:
- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 280 000 zł.


2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.


3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.


4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w uchwale Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania należy składać do dnia 17 stycznia 2018 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 25 stycznia 2018 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.


6. W 2017 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości: 280 000 zł.


Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, pl. Wspólnoty 1 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 wew.160.


Ogłoszenie


Zarządzenie Wójta Gminy


Regulamin konkursu


Wzór oferty


Wzór umowy


Wzór sprawozdania


Oświadczenia

2018-01-02