Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Komisja konkursowa informuje o złożonych wnioskach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku. Do konkursu złożono terminowo 8 wniosków z czego 7 zostało dopuszczonych do dalszej oceny zaś jeden został odrzucony z przyczyn formalnych (tj. nie zgodność z par. 5 regulaminu Konkursu).

• Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wielka Wieś, które będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 250 000,00 zł.
Wpłynęło 6 ofert, 1 odrzucono z przyczyn formalnych, pozostałe na kwotę: 348 035,00 zł

• Wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 35 000,00 zł.
Nie złożono żadnej oferty.

• Dokończenie remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 30 000,00 zł.
Wpłynęła 1 oferta na kwotę 30 000,00 zł.
• Wykonanie zadaszenia nad trybuną sportową w Bęble
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 30 000,00 zł.
Wpłynęła 1 oferta na kwotę 30 000,00 zł.

___________________________________________________________________________________________________

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2014 roku, wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie, dokończenie remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy oraz wykonanie zadaszenia nad trybuną sportową w Bęble

1.    Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
•    Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wielka Wieś, które będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
- poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wielka Wieś do działalności sportowej;
- zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
- pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wielka Wieś poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 250 000,00 zł.
•    Wykonanie oświetlenia boiska w Giebułtowie
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 35 000,00 zł.
•    Dokończenie remontu ogrodzenia boiska w Modlnicy
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 30 000,00 zł.
•    Wykonanie zadaszenia nad trybuną sportową w Bęble
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 30 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2014 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.
4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w uchwale Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania należy składać do dnia 17 stycznia 2014 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś
5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.
6. W 2013 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 250 000,00 zł.
- na zadanie „Ogrodzenie boiska sportowego w Modlnicy” – 35 000 zł.
- na zadanie „Wykończenie budynku komunalnego dla potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Giebułtowa wraz wyposażeniem boiska sportowego w Giebułtowie w bramki piłkarskie” – 30 000 zł.
Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201, 202 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201, 202.

Tagi dla strony:

2014-01-02