Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Nr 6/O/2016 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań gminy Wielka Wieś w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

Informacja o złożonych wnioskach

Komisja Konkursowa informuje o złożonych wnioskach w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi:
280 000 zł.
Do konkursu złożono terminowo 5 wniosków na kwotę: 442 377 zł.; 5 zostało dopuszczonych do dalszej oceny.

Przewodniczący
Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku

Wójt Gminy Wielka Wieś na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację
Sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Wielka Wieś, które będzie służyło realizacji co najmniej jednego z następujących celów publicznych:
- poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Wielka Wieś do działalności sportowej;
- zaspokajaniu potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców;
- pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Wielka Wieś;
- kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Wielka Wieś poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania publicznego wynosi: 280 000 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznana będzie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania oraz uchwały Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu
oraz kontroli ich wykorzystania.

3. Termin i warunki realizacji zadania
Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2016 roku, na podstawie warunków określonych w umowie.


4. Termin i miejsce składania ofert
Oferty według wzoru zgodnego ze wzorem określonym w uchwale Nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Wielka Wieś Nr XIII/111/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. – w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania należy składać do dnia 19 stycznia 2016 roku, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś.

5. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
Oferty zostaną wybrane przez powołaną przez Wójta Gminy Wielka Wieś komisję konkursową najpóźniej do dnia 10 lutego 2016 r., w oparciu o kryteria społeczne, merytoryczne, finansowe i organizacyjne wskazane w regulaminie konkursu.

6. W 2015 roku zrealizowano następujące zadania publiczne tego samego rodzaju, udzielając na nie dotacji w wysokości:
- na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 263 500 zł.

Zainteresowani mogą zapoznać się z regulaminem konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert, a także treść Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Wieś w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48 pok. 201, 202 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej www.wielka-wies.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej lub uzyskać informację pod nr. tel. 12 419 17 01 w. 201, 202.

ZARZĄDZENIE NR 1/O/2016 Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2016 roku.

Regulamin

Oświadczenia

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Tagi dla strony:

2016-01-04