Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Otwarty konkurs ofert zorganizowanie wypoczynku letniego

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLI/460/2014 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 października 2014r. w sprawie: przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015  w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Wielka Wieś, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

§ 1
Nazwa zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, objętych pomocą GOPS oraz GKRPA.

§ 2
Rodzaj zadania: Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającej na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów, z elementami profilaktyki i terapii:
Celem zadania jest:
a)    zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
b)    ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży,
c)    popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży,
d)    korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
e)    korekcja zachowań agresywnych i zmniejszenie napięcia pochodzącego z deprywacji potrzeb związanej z wychowaniem się w rodzinach dotkniętych przemocą domową,
f)    promocja czynnych form wypoczynku, wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania wolnego czasu, nabywanie alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.  

§ 3
Podmioty uprawnione do składania ofert:
a)    w konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem:
-    organizacje pozarządowe,
-   osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
-    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
-    spółdzielnie socjalne,
-    spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),
które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

b)    zlecenie realizacji zadania przez Wójta Gminy Wielka Wieś nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)    szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wielka Wieś a podmiotem uprawnionym,
d)    złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Gminy nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
e)    proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

§ 4
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Gmina Wielka Wieś na wykonanie zadania objętego konkursem przeznacza środki finansowe w wysokości 18 000 zł.

§ 5
Procedura składania ofert: Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie projektu winna złożyć ofertę w terminie do 19 czerwca 2015 r., do godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś na dzienniku podawczym, lub przesłać na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś

Przy wnioskach przesłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
Oferta o dotację winna być sporządzona, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (D. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej

Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:
-    wpłynęła po terminie,
•    nie zawiera wszystkich elementów określonych w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•    nie zawiera załączników określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
•    braki w ofercie nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie.
Oferta, która nie została odrzucona ze względów formalnych, podlega ocenie merytorycznej.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są:
Pani Aneta Solarz – tel. 12 419 00 35 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
Pani Elżbieta Zawadzka – tel. 12 419 17 01 – 05, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
§ 6
1.    Zlecenie zadania, o którym mowa w § 1 i § 2, odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania. Dotacja może być przyznawana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.
2.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
3.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

§ 7
Przeznaczenie dotacji
1.    Dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego, m.in. na:
1)    wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku letniego i obozów,
2)    transport uczestników i sprzętu,
3)    zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,
4)    wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
5)    koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
6)    koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych i szkoleniowych w formie zakupu tego rodzaju usług.

2.    Wkład własny stanowią środki finansowe własne lub pozyskane z innych źródeł, a także wkład własny pozafinansowy (m.in. praca wolontariuszy).

§ 8
Wymagane załączniki:
1)    kopia aktualnego opisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).
3)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty okres obrachunkowy.

§ 9
Oferty zgłaszane do konkursu oceniane będą według następujących kryteriów:
1)    możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot pozarządowy,
2)    ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot pozarządowy będzie realizować zadanie publiczne,
4)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
6)    analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich zrealizował podmiot pozarządowy, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.


§ 10
Warunki realizacji zadania:
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a)    szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadani zawierający opis planowanych działań, przewidywaną liczbę adresatów,
b)    precyzyjny opis warunków pobytu, tj. bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowym, sportowo-rekreacyjnym oraz profilaktyczno-terapeutycznym,
c)    informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f)    informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g)    informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,

dodatkowo powinien zawierać:
h)    harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
i)    wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Gminy Wielka Wieś na następujące zadania:
a)    wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku socjoterapeutycznego i obozów,
b)    transport uczestników i sprzętu,
c)    zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,
d)    wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e)    koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
f)    koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych i szkoleniowych w formie zakupu tego rodzaju usług.

§ 11
Rozstrzygnięcie konkursu oraz termin dokonania wyboru ofert:
Projekty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Wielka Wieś. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 26 czerwca 2015 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz na stronie internetowej UG.
Od podjętych decyzji podmiotowi nie przysługuje odwołanie.Tagi dla strony:

2015-06-01