Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Regionalny Program Stypendialny

Wsparciem w projekcie mogą zostać objęci uczniowie i studenci, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.


Wsparciem mogą zostać objęci:


a) uczniowie szkół podstawowych (począwszy od piątej klasy) i ponadpodstawowych w obszarze, w jakim szkoły te prowadzą kształcenie:


1) ogólne lub


2) zawodowe w zakresie prowadzonego przez nie nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,
b) studenci (należy przez to rozumieć osobę do 26 roku życia, kształcącą się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię wyższą (publiczną lub niepubliczną).więcej informacji

2019-02-14