Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rokowania na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 132/12 położone w Modlnicy

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Wielka Wieś działając zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza:

ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 132/12 położone w Modlnicy, o łącznej pow. 0,56 ha, położone w obrębie ewidencyjnym 0006-Modlnica, stanowiące własność Gminy Wielka Wieś.


-Działki położone są w miejscowości Modlnica, w południowej części gminy Wielka Wieś. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane zabudową jednorodzinną. Działki zostały wydzielone z większego obszaru i stanowią aktualnie grunty niezagospodarowane, teren płaski. Działki leżą bezpośrednio przy drodze gminnej wewnętrznej – zjazd z ul. Granicznej w ul. Przygraniczną. W odległości ok. 1,5 km znajduje się centrum miejscowości, szkoła podstawowa, przedszkole i gimnazjum, kościół, sklepy spożywcze, plac zabaw, apteka i ośrodek zdrowia oraz hotele z restauracjami. W pobliskiej miejscowości-Giebułtowie, oddalonym o ok. 1,8 km, również znajduje się przedszkole, kościół, sklepy spożywcze oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.
-Działki objęte są prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KW Nr: KR1P/00435596/7, wolna od obciążeń i zobowiązań.
-Nieruchomości położone są na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała XXXVIII/178/2005 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 215 Poz.1446 z dnia 20 kwietnia 2005r. z późn. zm.) – działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe
- Cena wywoławcza do rokowań wynosi – 900 000,00 zł netto.
Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.
- Wysokość zaliczki wynosi 90.000,00 zł netto. – przy wpłacie zaliczki należy do jej wartości doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w dniu wpłaty przepisami.

Dwa przetargi wyznaczone na dzień na dzień 24-25 września 2014 roku i 12-13 listopada 2014 roku zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.

W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w zaklejonej kopercie należy składać w terminie najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Gminy Wielka Wieś, 32 - 089 Wielka Wieś (Dziennik Podawczy) w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem: ”Oferta - rokowania na sprzedaż nieruchomości nr 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 132/12 położonych w Modlnicy - nie otwierać przed dniem 25.11.2015 r., godz. 10.00.”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię nazwisko i adres zgłaszającego albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, regulaminem i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę (nie mniejszą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
- kopię dowodu zapłaty zaliczki.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy - do dnia 20 listopada 2014 r. w pieniądzu (PLN) - przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś na konto Bank KBS O/Wielka Wieś 57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 – datą wniesienia zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Wielka Wieś.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
Przedmiot sprzedaży: prawo własności.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 25 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Wielka Wieś, sala 204, I piętro o godz. 10.00.
Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić Komisji przeprowadzającej rokowania dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot. Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Cenę nabycia nieruchomości równą osiągniętej w rokowaniach pomniejszoną o zaliczkę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Wielka Wieś na konto Bank KBS O/Wielka Wieś 57 8591 0007 0040 0591 8786 0094 przed podpisaniem umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowych informacji o nieruchomościach i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś lub pod nr tel. 12 419 17 01 do 04 w.102.

Tagi dla strony:

2015-11-05