Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1 projekt numer POKL.07.01.01-12-154/10 realizowany w partnerstwie przez GOPS Wielka Wieś oraz MGOPS Skała

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Szyce 65
32-085 Szyce

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ
W związku z realizacją projektu „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” prosimy o przedstawienie oferty cenowej realizacji szkoleń z zakresu: „Trening umiejętności podejmowania decyzji”.

Szczegółowy zakres szkoleń:

Trening podejmowania decyzji:

warsztaty w obszarze szeroko pojętej decyzyjności poznanie czynników wpływających na podejmowanie decyzji umiejętność analizy decyzyjnej
przewidywanie skutków podejmowania decyzji poznanie procesów decyzyjnych poprzez ćwiczenie własnych strategii podejmowania decyzji w różnych sytuacjach życiowych

1. Warunki realizacji usługi:
Termin realizacji szkolenia: 11,12,13 czerwiec 2014 roku
Miejsce realizacji szkolenia: świetlica wiejska w Szycach
Ilość grup: 1
Ilość uczestników: 22 osoby
Ilość godzin szkoleniowych: 8 godzin szkoleniowych dziennie ( po 45 minut)
Uczestnicy szkolenia: Osoby dorosłe - klienci pomocy społecznej.
2. Forma realizacji usługi: Wykonawca usługi zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników przygotowane zgodnie wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 luty 2009 oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi.
3. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1.Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie, do:
a) wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością,
b) czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy,
2. Wykonawca zobowiązany będzie, pod rygorem odmowy zapłaty za przedmiot zlecenia zamówienia, do przestrzegania postanowień umowy.
4. O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zaproszeniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.
e) Wykonawca posiada doświadczenie z realizacji szkoleń w ramach projektów systemowych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
f) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z uczestnikami z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym,
g) Wykonawca posiada wiedzę na temat przygotowania materiałów szkoleniowych zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04 luty 2009.
h) Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację usługi nie mogą wykonywać przedmiotu usługi w czasie finansowanym ze środków publicznych.
5. Dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1. Oświadczenie wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 4,
2. Listę wykładowców biorących udział w realizacji szkolenia, wraz z CV.
3. Oferta cenowa – stawka za 1 godzinę z uwzględnieniem kosztu materiałów dla uczestników.
4. Oświadczenie o dyspozycyjności składane przez każdego wykładowcę zaangażowanego w realizację usługi (zał. Nr 1)

Sposób i termin składania ofert: ofertę proszę złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, 32-085 Szyce 65, w kopercie z dopiskiem: „ Trening umiejętności podejmowania decyzji” lub drogą elektroniczna na adres: gops@wielka-wies.pl, w terminie do 04 czerwca 2014 do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).


Szyce, dnia 27 maja 2014 r.

2014-05-28