Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

ROZPORZĄDZENIE (nr poz. Rej. 9/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

ROZPORZĄDZENIE (nr poz. Rej. 9/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 maja 2014 r. uchylające Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze
 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.1) ) - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Uchyla się rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

2. Uchylenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w związku z nie stwierdzeniem kolejnych przypadków wścieklizny (przeprowadzono odstrzał sanitarny 2 lisów i otrzymano wyniki ujemne).

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru zagrożonego i wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287, z 2014 r. poz. 29.

 
                                                            U Z A S A D N I E N I E

 
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił pismem z dnia 5 maja 2014 r. znak: WIW-ChZ.913.6.59b.2014  o  wydanie  rozporządzenia Wojewody Małopolskiego uchylającego rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego   wścieklizną  zwierząt,   sposobu   jego   oznakowania  oraz  nakazów   i   zakazów obowiązujących  na  tym obszarze, w  związku  z  brakiem  nowych  przypadków wścieklizny na terenie  obszaru  zagrożonego. Został  przeprowadzony  odstrzał  sanitarny  2 lisów  na  obszarze zagrożonym i w wyniku przeprowadzonych  badań otrzymano wyniki ujemne.  Tak więc istnieją podstawy faktyczne i prawne, aby Wojewoda Małopolski uchylił wydane rozporządzenie.

Tagi dla strony:

2014-07-02