Stypendia Wójta Gminy

Niebawem rozpocznie się nabór wniosków o Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś” za okres roku szkolnego 2021/2022. Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysoką średnią z ocen, wybitne osiągnięcia sportowe czy artystyczne. Szczegółowe warunki, które muszą być spełnione do przyznania stypendium określa Regulamin Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś umieszczony poniżej.
Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych w formie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
1) dla uczniów pobierających naukę w szkole na terenie Gminy Wielka Wieś - Dyrektor szkoły podstawowej – w terminie do 20 czerwca 2022 roku;
2) dla ucznia pobierającego naukę poza terenem Gminy Wielka Wieś - Rodzic/Opiekun prawny Ucznia - w terminie do 20 czerwca 2022 roku.
Do wniosku należy załączyć dokumenty określone obowiązującym Regulaminem, tj.:
- zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
- poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.),
- kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Wielka Wieś, Referat Zarządzania Oświatą, pokój 118.
Poniżej wraz z Regulaminem zamieszczamy wzór wniosku oraz wzory wymaganych załączników.

2022-06-10