Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Zapytanie ofertowe - Projekt Gminy Wielka Wieś pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”

IN.7001.1.1.2016                                                     Szyce, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zapytanie ofertowe - Projekt Gminy Wielka Wieś pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”

Opis przedmiotu zamówienia
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wniosku aplikacyjnego, analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka, analizy wariantowej oraz analiz specyficznych oraz na doradztwo merytoryczne dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wielka Wieś”. Przygotowując analizy przedsięwzięcia należy mieć na uwadze zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym dla poddziałania 5.3.1 RPO Województwa Małopolskiego, wytycznych MIiR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
Analizy należy wykonać w wersji elektronicznej Excel.
Oferta powinna uwzględniać aktualizację analiz w przypadku:
• Wezwania przez IZ, w trakcie postępowania procedury wyboru projektu, do przedstawienia wyjaśnień/uzupełnień w odniesieniu do ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu informacji;
• Po zawarciu wszystkich umów z wykonawcami;
• W przypadku zmiany w zakresie kwalifikowalności podatków od towarów i usług;
• W przypadku zmian dotyczących operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu;
• Wezwania przez IZ, w okresie trwałości projektu.

Termin realizacji maksymalnie do 7 października 2016 r.
Warunki płatności: 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

Oferta powinna zawierać co najmniej:
• Nazwę i adres oferenta;
• Opis nawiązujący do tytułu wyszczególnionego w zapytaniu;
• Wartość netto oraz brutto oferty (w podziale na wartość sporządzenia wniosku aplikacyjnego i, ryczałtowo, wartość pozostałych elementów oferty)
• Termin ważności oferty;
• Wykaz min. 2 zrealizowanych zamówień o takim samym lub podobnym charakterze w okresie 3 ostatnich lat.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje tj. wydłużone warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty.
Oferta musi być opatrzona pieczątka firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2016 roku o godz. 13:00 i liczony jest jako wpływ skanu oferty na adres e-mail: a.warchulska@wielka-wies.pl. Oryginał oferty należy dosłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena ofertowa brutto – 100%
Do realizacji zamówienia zostanie wybrana Wykonawca, który spełni warunki określone dla niniejszego postępowania, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie BIP, gdzie zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania droga elektroniczną.

2016-08-29