Kontrast
A A A
Polski Wielka Wieś na Facebooku

Wybory samorządowe 2018

Pliki do pobrania:

Komitet wyborczy - gmina do 20.000 mieszkańców

Komitet wyborczy - organizacja.stowarzyszenie

Komitet wyborczy - 1 województwo

Powołanie komisji wyborczych

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów w gminie do 20.000 mieszkańców

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów w gminie powyżej 20.000 mieszkańców

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów do rady powiatu

Dokumenty związane ze zgłoszeniem listy kandydatów do sejmiku województwa

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego o podziale Województwa na okręgi, Informacja Wójta Gminy Wielka Wieś - wykaz miejsc na bezpłatne obwieszczenia, Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o podziale na okręgi, Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Wieś o podziale Gminy Na okręgi Wyborcze


Informacja o wpisie do rejestru wyborców


Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Wójt Gminy jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu. Można również przedstawić inne dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (tytuł prawny do lokalu - akt własności, umowę najmu, zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków, rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru wyborców itp.) Fakt zamieszkiwania może zostać również potwierdzony przez sołtysa lub radnego danej miejscowości.


Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
- Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu).


Wpisu można dokonać w Urzędzie Gminy w Ewidencji Ludności, Parter pok. USC2.

INFORMACJA KRAKOWSKIEJ DELEGATURY BIURA WYBORCZEGO  • do 2-3 godzin na stronie krakowskiej Delegatury ukażą się informacje Komisarzy w Krakowie o losowaniu komisji terytorialnych w dniu 10 września 2018 (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie Delegatury. Generalnie do wszystkich komisji (za wyjątkiem Koniuszy) trzeba będzie “dozgłaszać” kandydatów – ilość będzie podana w informacji

  • w sobotę 8 września Delegatura pracuje 8.00 – 12.00, przyjmuje dodatkowe zgłoszenia do komisji

  • koniec dodatkowych zgłoszeń – poniedziałek 10 września godz. 10.00


 Andrzej Ślęczek KBW Kraków

„ Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi o składzie Komisji, siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach w celu zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Gminy Wielka Wieś i zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Wielka Wieś”

Postanowienie_komisarza_II o powołaniu Terytorialnych Komisji wyborczych

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych


Do dnia 21 września 2018 roku w godzinach pracy Urzędu Gminy Wielka Wieś w pok. 130 (I piętro) Pełnomocnicy zarejestrowanych Komitetów Wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych za dzień 21 października 2018 roku.

Urzędnikiem wyborczym w Gminie Wielka Wieś – jest P. Joanna Brożek, tel. 600-366-659

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 21września 2018 r w sprawie podania do publicznej wiadomości Informacji Komisarza Wyborczego II


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi o przyznanych nr list kandydatów na radnych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych – Wyciąg

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych – Wyciąg

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wielka Wieś

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Wielka Wieś

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie

Pliki do pobrania:
2018-08-14